Dizajn | Priprema za štampu

Izrada vizuelnih rešenja

Kombinacijom vizuelnih, verbalnih, grafičkih i tipografskih elemenata nastao je grafički dizajn. Putem ilustracija, fotografija i teksta pronađen je način za uspešnu komunikaciju sa publikom odnosno ciljnom grupom, bilo da se radi o potrošačima, korisnicima različith usluga, glasačima...

Dizajn i priprema za štampu

Efikasan pristup prenošenja željene poruke i misli u cilju reklamiranja, edukacije ili informisanja širokog auditorijuma ljudi, u vidu grafičkog dizajna uneo je inovaciju na tržište i posao nezaobilazan način uspešne vizuelne komunikacije.

Danas, grafički dizajn predstavlja savršen spoj vizuelnih i verbalnih elemenata. Kako bi se dobio dobar finalni proizvod neophodno je na jednom mestu okupiti kvalitetan tim stručnjaka iz različitih oblasti - pisce, fotografe i grafičke dizajnere čiji je zadatak da oblikuju proizvod do njegovog savršenstva.

dizajniranje na racunaru jpc

Kreiranje vizuelnog identiteta:

  • dizajn znaka i logotipa firme
  • izrada aplikacija na artiklima poslovne komunikacije kao što su memorandumi, koverte, vizit-karte, fascikle, pozivnice, blokovi, kese, olovke...

Dizajn promotivnih sredstava:

  • dizajn kataloga, brošura, flajera..
  • dizajn različitih spoljnih propagandnih sredstava poput plakata, postera, bilborda, tabli, zastava...
  • dizajn propagandnog materijala poput kalendara, biltena, pvc galanterije...

Priprema za štampu

Pod pojmom pripreme za štampu podrazumeva se druga faza izrade grafičkog proizvoda. Prilikom pripreme za štampu neophodno je uklopiti sve grafičke elemente u celinu, usaglasiti iste sa kolornim profilima štamparije kao i pripremiti poseban fajl za izlazni uređaj.

Priprema za štampu uključuje:

  • obrađivanje slika, fotografija i skeniranje istih
  • obrađivanje tekstualnih formi, unos podataka, korekciju teksta i lekturu
  • izradu grafičkih elemenata koji prate ove procese - tabli, grafikona, šema, crteža...
  • sastavljanje svih elemenata u jednu celinu

Bez pripreme za štampu nemoguće je doći do finalnog proizvoda. Ona je preduslov za prenošenje ideje u postupak realizacije iste. Ukoliko se priprema za štampu odradi kvalitetno, sam proizvod će ispunjavati očekivanja klijenata. Naime, kako bi došlo do realizacije same ideje, neophodno je poznavati tipove i vrste štampe, postupak dorade, vrste papira, kartona i ostalih materijala koji obuhvataju proces štampe.

Iako je ova faza vrlo često zanemarena, važno je istaći da je ista izuzetno bitna za kvalitet finalnog proizvoda. Ignorisanje faze pripreme za štampu, u cilju smanjenja troškova, obično kao rezultat ima suprotan efekat odnosno vraćanje na početak i pristupanje pripremi za štampu.

Uputstvo za podešavanje programa Adobe Acrobat za pravljenje PDF fajla

JPC vodič za maksimalan kvalitet Vašeg štampanog materijala - minimum Vašeg angažovanja ili sve što treba da znate pre nego što nam pošaljete fajl. 

Kratko uputstvo za podešavanje programa Adobe Acrobat Reader i Adobe Distiller.

Svrha podešavanja je dobijanje PDF fajlova po standardu koji odgovara opremi instaliranoj u našoj štampariji.

Ukoliko nam pošaljete fajl koji nije napravljen po ovom standardu, možemo pokušati da ga odštampamo ali Vam ne možemo garantovati da neće doći do grešaka u procesu. U ovom uputstvu pretpostavljamo da imate instaliran i pravilno konfigurisan paket Adobe Acrobat i da se bavite poslom pripreme i dizajna.

Uputstvo možete preuzeti klikom na download